MEDIA SZTUKI

Propozycje konceptualne z kolei opierają się na logice jako dziale filozofii albo sięgają po wzorce do innych dziedzin nauki, najczę­ściej ścisłej, ale i humanistyki, żeby przy­pomnieć wszelkiego rodzaju ankiety, wywia­dy; sięgają też do literatury pięknej, jak np. teksty Lawrence’a Weinera czy treść te­legramów Vicenza Agnettiego. Efekty hologra­ficzne, laserowe, pokazy video istnieją wciąż jeszcze najczęściej same dla siebie, dla urze­kania swoją nowością techniczną. Ale to wszy­stko, jakiekolwiek by było, wciąż pozostaje w kręgu rzeczywistości, choć pojmowanej znacz­nie szerzej niż dawna, obrazowa i naiwna rze­czywistość potocznego oglądu świata. Jak tu już było powiedzianą — stwier­dzenie, że media sztuki trzymają się nierozer­walnie rzeczywistości, nie jest odkryciem. Po­stulowanie lub przypuszczenie, że sztuka mo­że przekroczyć granice rzeczywistości, byłyby absurdalne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)