KILKA UWAG O MEDIACH

Pojęcie „sztuka określane jest skrótowo w Encyklopedii powszechnej PWN z 1976 r. pod hasłem „Sztuki plastyczne” jako „dziedzina twórczości artystycznej, z którą wiążą się dzie­ła sztuki doznawane wizualnie; dzieła te mogą być trójwymiarowe lub płaszczyznowe […] za­kres pojęcia sztuki piękne zmieniał się w róż­nych okresach historycznych” izaś w popu­larnym leksykonie z 1972 r. sztuka definiowa­na jest jako „dziedzina ‚ludzkiej działalności (twórczości) artystycznej wyróżniana ze wzglę­du na związane z nią wartości estetyczne (zwła­szcza piękno — stąd nazwa sztuki piękne), której wytwory (dzieła sztuki) stanowią trwały dorobek kultury; termin «sztuka» zmieniał hi­storycznie swe znaczenie”. Jak szybko zaś i jak dalece je zmieniał, dowodzi fakt prawie całkowitej nieprzystosowalności tych współ­czesnych definicji słownikowo-encyklopedycznych do pojęcia, które próbują określić.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!