Kategoria: Media i sztuka

W RÓWNEJ MIERZE

W równej mierze należą tu typowo konceptualne działania, jak np. Douglasa Hueblera, z 1971 r. pochodząca dokumentacja fo­tograficzna 36 domów

SKALA ZRÓŻNICOWANIA

Jak z tego wynika, skala zróżnicowania wy­powiedzi i rodzaju przesłania, gdy mowa o ka­tegorii wyróżnionej jako zaangażowanie w to, co

DRUGI RODZAJ PRZESŁANIA

Drugi rodzaj przesłania faworyzuje element wizualny lub konstrukcyjny jako czynnik o    znaczeniu zasadniczym. Ten typ stosunku do sztuki, a jednocześnie typ

NALEŻENIE DO NURTU

Do tego nurtu należą także dzieła Kosutha i kręgu ortodoksyjnych konceptualistów, którzy swoją działalność opierają na pod­stawach logiki, a zatem

BRAK PRZESŁANIA

W tej wszakże sytuacji, gdy stwierdziliśmy, że w omawianej tu drugiej grupie rodzajów przesła­nia wyróżnikiem jest fakt istnienia tworu ar­tystycznego

SKOMPLIKOWANY RODZAJ PRZESŁANIA

Mogą być tylko mniej lub bardziej zręczne, a czysto powierzchowne za­stosowania: bądź przez kogoś innego wynale­zionego, a więc cudzego języka

PRZEDŁUŻENIE DROGI

Dziś przedłużeniem tej drogi twórczości jest ze żwiru i kamieni usy­pana w czerwonych wodach Wielkiego Jeziora Słonego w stanie Utah

W DALEKOWSCHODNIEJ FILOZOFII

Jest więc jak w filozofii da­lekowschodniej Maja — wieczna złuda, której ulegają zmysły, a poza którą, zakryta przed ludzkimi oczyma,

DLA ODBIORCY

Mieś­ciły więc one w sobie w sposób potencjalny — i uświadamiały to odbiorcy — nieograniczone możliwości zbudowania zarówno twierdzeń naukowych,

NIEZALEŻNIE OD NAZW

Otóż, co się tyczy tak bardzo bogatego zasobu mediów, jakimi zarów­no w przeszłości, jak zwłaszcza ostatnio opero­wali artyści, nigdy i

ELEMENT RZECZYWISTOŚCI

Ów element rzeczywistości, zawsze zawarty czy to w obiek­cie, czy w działaniu, ma różne sposoby mani­festowania się i prezentuje także

CZYSTY DOKUMENT

Z czystym dokumentem lub notacją procesu rzeczywistego mamy nato­miast do czynienia, kiedy Yves Klein pozwala kształtować powierzchnię odpowiednio sprepa­rowanego płótna

W DADAIZMIE

W dadaizmie było to manifestowanie po­stawy ostentacyjnie zrewolucjonizowanej i o cechach totalnej negacji; w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych częściej chodzi­ło

OBSZAR MEDIÓW

Jednak obszar mediów nie sięga poza granice rzeczywistości także wówczas, gdy wizual­nie nie wiążą się one z potocznym obrazem znanego